06 Dub

Hygiena při vyzvedávání dětí ze ŠD

V současné době jsou školy ještě zavřené a školní družiny nefungují. Co se ale stane, až budou přijatá opatření postupně zmírňována a děti začnou znovu chodit do škol? Rozhodně nemůžeme počítat se skokovým návratem před karanténu a “koronavirové prázdniny”. Při znovuotevření škol lze očekávat velmi přísná hygienická opatření.

Když pomineme nová hygienická opatření spojená s pobytem dětí v družině, která budou obdobná jako u žáků při výuce, objevuje se tu problém s vyzvedáváním dětí ze ŠD. 

žádost o dítě ze ŠD přes domácí telefon

Již v době před uzavřením škol z důvodu koronavirové infekce bylo spíše výjimečné, když si rodiče chodili pro děti přímo do oddělení ŠD. Školy se snažily nechat rodiče čekat buď v prostorách k tomu určených nebo častěji před školní budovou jak z důvodů hygienických, tak bezpečnostních. Děti navíc ze školní družiny nevyzvedávají jen rodiče, se kterými jsou děti v jedné domácnosti, ale také prarodiče či další příbuzní a známí. Okruh těchto lidí je značně široký, což hygienickou situaci v místě vyzvedání dětí opět značně komplikuje. Lze tak podle našeho názoru očekávat ukončení vstupu rodičů do budovy školy i tam, kde to doposud družina tolerovala.

Další hygienický problém vzniká při žádosti o vyzvednutí dítěte rodičem, bez ohledu na to, zda je v budově či před budovou ZŠ. Většina škol totiž dnes využívá pro kontakt rodiče s vychovateli ŠD domácí telefon nebo videotelefon. Při jeho použití nastávají ale dva zásadní problémy. Za prvé musí vyzvedávající osoba zmáčknout zvonek nebo vymačkat číselnou kombinaci pro spojení hovoru do daného oddělení. Což ale u většiny škol znamená, že se během odpoledne dotkne číselníku mnoho desítek nebo i stovek osob každý den. Problém je řešitelný použitím ochranných rukavic a častou dezinfekcí číselníku. Bude ale třeba, aby toto nařízení vyzvedávající osoby bezvýhradně dodržovali. V této souvislosti je třeba zmínit, že již před problémem s koronavirem měli někteří rodiče problém s obsluhou telefonních interkomů s ohledem na hygienu. 

žádost o dítě ze ŠD přes čipový systém

Druhý a daleko závažnější problém vzniká při samotném hovoru. Do interkomu domácích telefonů či videotelefonů je třeba hovořit z velmi malé vzdálenosti. To znamená, že jejich znečištění kapénkami slin nelze zabránit. Rouška situaci na tuto vzdálenost řeší jen částečně a navíc přes roušku bude vyzvedávajícím osobám výrazně hůře rozumět a roste tak riziko chybného propuštění dítěte ze ŠD.

Řešením může být, aby alespoň ta část dětí, u které je to možné, odcházela ze ŠD na plánovaný samostatný odchod a rodiče je tak nevyzvedávali. 

Dalším řešením pak může být využití čipového systému. Nedochází u něj k přímému kontaktu ruky a terminálu.

Zadání požadavku proběhne jen za dobu nezbytnou pro načtení čipu (méně než 1 sekunda) a lze jej provést na délku celé paže. Tím se výrazně sníží riziko přenosu nákazy přes místo, kde si vyzvedávající osoby o děti žádají.

V případě jakékoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat na telefonu +420 603 501 018.